Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA GENEL GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Gizlilik Politikası”), Pyua Dijital Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından HELP STEPS mobil uygulaması (“Uygulama”) işletilmesi sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizin, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ilgili kişilerin (“Kullanıcılar”) KVKK’dan kaynaklanan hakları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, bu belgeyi yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde ve veri işleme şartlarında meydana gelecek değişiklikler kapsamında her zaman güncelleme hakkını saklı tutarak, gerekli olduğu takdirde değişiklik yapabilecek ve yapılan değişiklikler internet sitesinde(www.helpsteps.app) yayınlanmakla birlikte yürürlüğe konulacaktır.

VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİ

UNVAN : Pyua Dijital Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
ADRES : Ümit Mah. Meksika Cad. 2479. Sok. Nokta-1, Blok No:2/3 06810 Çankaya, ANKARA-TÜRKİYE
E-POSTA : [email protected]/helpsteps

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından ve uygulama kapsamında sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçları kapsamında ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi hususunda;

– Kullanıcılara hizmet sunmak,
– Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
– Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
– Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
– Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
– Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,
– Organizasyon Ve Etkinlik Süreçlerinde Ödül Verilmesi,
– İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
– Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
– Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Talep / Şikayetlerin Takibi,
– Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
– Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
– Şirket Yetki ve Temsil Sürelerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Uygulama kapsamında sunulan hizmetlerden faydalandırmak için, kullanıcıların ad-soyad, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi), konum bilgisi, doğum tarihi, bulunduğu/yaşadığı ülke, boy, kilo, cinsiyet, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR ?

Kişisel verileriniz şirket ve uygulama tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz,

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak

KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILMAKTADIR?

Uygulamaya girdiğiniz bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir (örneğin teknik destek hizmetinin alınabilmesi amacıyla bilgilerinizin bu konuda hizmet veren firma ile paylaşılması gerekebilir). Açık rıza alınması halinde 3 Kişiler ve Yurtdışında barındırma (hosting servisi) hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda Şirket ve uygulama tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılabilmesi ve gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Şirket, ilgili kişilerin kişisel verileri ve bu kişisel verilerin kullanılması ile elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için, 1 maddede yer verilen amaçlarla bağlı olmak üzere; yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşması talep edildiğinde, bilgilerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, BTK, kolluk kuvvetleri gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların sağladığı bilgiler, kullanıcılara sunulan metinlerde belirtilen amaçlar ve hizmetin sunulabilmesi için gereken durumlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARI NELERDİR?

İlgili kişiler, kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

lgili kişi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili kişinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

İlgili kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunur ise Uygulama’nın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul etmiş olmaktadır.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Şirket, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Şirket olarak bu prosedürlerin, iş ortaklarımız ve diğer taraflarla yapılan protokoller doğrultusunda aynı düzeyde sağlanması tarafımızca sağlanmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

İlgili kişiler olarak 6 Maddede belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili kişiler, bu taleplerini, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, sahsen, posta veya kargo yoluyla ya da [email protected] adresine e-posta kanalıyla elektronik olarak iletebilecektir.

SORUMLULUK

Hizmetlerin elektronik ortamda sunulması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Şirketi sorumlu değildir.