Kullanıcı Aydınlatma Metni

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla PYUA DİJİTAL YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş ( bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Şirket tarafından, kişisel verileriniz,
– Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
– Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
– Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
– Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
– Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
– Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
– Organizasyon Ve Etkinlik Süreçlerinde Ödül Verilmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak, ilgili formların doldurulması aracılığıyla otomatik olarak işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABiLECEĞİ:

Kişisel verileriniz,
– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
– Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
– Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
– Organizasyon Ve Etkinlik Süreçlerinde Ödül Verilmesi,
amaçlarıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, kurumsal işbirliklerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve açık rıza alınması halinde 3 Kişilere, yurtdışında yerleşik olan sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz barındırma (hosting servisi) hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi,. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak PYUA DİJİTAL YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ye veya [email protected]/helpsteps adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.